Tietosuojaseloste

Tutustu palvelun tietosuojaselosteeseen

1. REKISTERINPITÄJÄ

Grano Diesel Oy (Y-tunnus: 1579879-9)
Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki, puh. 0201 250 250

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Jussi Rakkolainen, jussi.rakkolainen@granodiesel.fi, puh. 040 455 9734

3. REKISTERIN NIMI

HAE-123 -palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Grano Diesel Oy:n ja sovelluksen käyttäjän väliseen sopimukseen, joka muodostuu käyttäjän ladatessa sovelluksen puhelimelleen ja tehdessään sovelluksella haun, sekä hakutiedon toimittajan, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin Grano Diesel Oy:lle asettamille lakisääteisille velvoitteille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää palvelun käyttäjien:

  • Puhelinnumeron ja mahdollisen käyttäjän antaman sähköpostiosoitteen
  • Hakujen tiedot: haun tyyppi, kriteerit ja tekoaika

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterillä ei ole ulkoisia tietolähteitä.

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille väärinkäytösepäilyjen selvittämiseksi viranomaisen yksilöidystä pyynnöstä.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot säilytetään tietokannassa, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietokanta ja sen varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista ja oikeus pyytää tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.